Công ty liên doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty liên doanh

In ra Gửi email

CÔNG TY LIÊN DOANH SIÊU THANH VIENTIANE

Địa chỉ: 356 - Nongbon, Group 27 - Banphonexam, Xayxetha, Vientiane, CHDCND Lào

Tel: 00856 21416075     Fax: 00856 21416076