Ban kiểm soát

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Tiếp nhận, thẩm định tính  xác thực độ tin cậy của các thông tin trong công tác quản lý điều hành hoạt động, giám sát tính tuân thủ luật pháp và các quyết định nội bộ , đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản và nguồn vốn cho công ty
  • Xác nhận việc tuân thủ pháp luật , tuân thủ nghị quyết của đại hội cổ đông mà Ban Điều Hành Công ty đã và đang thực hiện trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh
  • Cập nhật, kiểm soát và phân tích quy trình hoạt động các phòng, ban
  • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc