Tổ Kế hoạch - Xuất nhập khẩu

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Phân tích số liệu thống kê và lập kế hoạch đặt hàng
  • Thực hiện các hoạt động mua hàng
  • Tổng hợp kế hoạch đặt hàng của các Phòng, Ban.
  • Theo dõi diễn biến thực hiện, cung cấp số liệu tư vấn cho các bộ phận liên quan

 

Ông Lê Minh Dũng

Tổ trưởng

Tel: 024.38223888 (596) / 0904263399

Email: minhdung@sieuthanh.com.vn